SK Jundrov - tenis  |  ČTS  |  JTS  |  IS ČTS  | 

Sportovní klub Jundrov Brno


neděle

29. března 2020

TaťánaDIPRO trade s.r.o.

Brno

T.Z.B
Monteg s.r.o.

Historie


V roce 2004 dovršil Sportovní klub Jundrov (SK) 80 let své existence. Zrod SK spadá do roku 1924, kdy se začala psát historie SK na pozemcích na žabovřeské straně Svratky - v místě pozdějšího JZD. V roce 1925 již byl zaregistrován fotbalový klub SK Jundrov, za čtyři roky přibyl oddíl cyklistiky. Hned po válce byl založen oddíl tenisu a následně i oddíl volejbalu. Dostupné dokumenty a paměti žijících současníků zachycují především období po 2. světové válce, zejména od roku 1948, kdy SK získala náhradou za pozemky "za vodou" do pronájmu pozemky na Veslařské ul. č. 124.

Organizace tělovýchovy a sportu v Jundrově se po druhé světové válce vyvíjela a měnila stejně jako celá tělovýchova podle "nálad" našich vlád po r. 1948. Nejdřív - v roce 1949 - zákonem č. 187/1949 Sb. byla veškerá československá tělovýchova a sport, všechny dobrovolné tělovýchovné spolky a sdružení sloučeny do jedné tělovýchovné organizace Sokol. Tento systém tělovýchovného hnutí trval do roku 1953. V tomto roce byla zákonem č. 71/1952 Sb. provedena další reorganizace tělovýchovy, a to přesunutím této zájmové činnosti občanů pod patronaci ROH státních podniků. Od roku 1953 i v Jundrově sloučená tělovýchova dostává nový název, ve kterém jsou uvedena jména budoucích "sponzorů". Tak vznikla v Jundrově Tělovýchovná jednota Jiskra Kras Mosilana Brno. No a konečně v roce 1957 se vznikem Československého svazu tělesné výchovy odborářské organizování tělovýchovy zaniklo. Z názvu jundrovské TJ vymizela jména Kras a Mosilana a na 34 let se v Jundrově stabilizovalo jediné tělovýchovné sdružení - TJ Jiskra Jundrov. Podpora jundrovské tělovýchovy ze strany n.p. Kras Brno trvala i po tomto datu a podílela se na podpoře velice úspěšného cyklistického oddílu. Byla ukončena v polovině 80-tých let. V roce 1990 se organizace tělovýchovy a sportu v Jundrově pomalu vrátila do původních kolejí. Jundrovský Sokol se probudil z dlouholetého spánku a byl mu vrácen jeho historický majetek na Stromovce. SK se rovněž vrátil ke svému původnímu názvu a pokračoval ve své činnosti v areálu na Veslařské č. 124 .

Poskytnutím pozemků Sportovnímu klubu Jundrov v roce 1948 začala intenzivní příprava a následně i výstavba sportovního areálu SK na Veslařské ulici. Dobrovolnou převážně brigádnickou prací členů SK s finanční pomocí Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport (v rámci tzv. "akce T" - tělovýchova) byly postupně vybudovány dva tenisové kurty, fotbalové hřiště, dva volejbalové kurty a nová klubovna se šatnami pro sportovce, působící v areálu - fotbalisty a tenisty, později i volejbalisty. Základní výstavba sportovišť byla dokončena v roce 1956.

Od roku 1956 začalo dlouhé období rozkvětu socialistické tělovýchovy, pěstované v rámci dobové politiky. Nespornou výhodou tohoto období byla významná státní podpora tělovýchovy a sportu, které se staly i významnou součástí politické agendy a prezentace výhod socialismu ve světě. A bylo to i období, ve kterém výkonnostní sport Jiskry Jundrov dosahoval svých vrcholů. Období, kdy oddíly cyklistiky a později i kulturistiky Jiskry Jundrov reprezentovaly svoji "obec" v nejvyšších soutěžích i mezinárodních závodech, kdy oddíly fotbalu a tenisu měly svoje zástupce v nejvyšších městských či krajských soutěžích. A bylo to také období, kdy obětavostí členů a za finanční podpory dotací ČSTV a dobrovolných příspěvků členů Jiskry byl udržován a v rámci možností zhodnocován majetek, zbudovaný v areálu na Veslařské i majetek "spícího" Sokola na Stromovce (nové přípojky všech energií a kanalizace, výstavba kotelny ÚT, generální oprava střechy, oken, fasády, nové oplocení atd.). V 70-tých letech došlo v areálu na Veslařské k další výraznější stavební akci - v rámci "akce Z" byly vybudovány dva nové tenisové a dva volejbalové kurty (z nichž jeden byl z důvodu nízkého využití později přeměněn na další tenisový kurt), víceúčelové asfaltové hřiště, parkoviště pro návštěvníky sportovního areálu a nová asfaltová cesta. V období 70., 80. a 90. let docházelo i k dalším "drobnějším" zhodnocením areálu, vyvolaným buď havarijním stavem (nová kanalizace, nová el. přípojka, ÚT v klubovně) nebo potřebou zkvalitnění a zlepšení podmínek pro užívání areálu (studna, tenisové šatny s klubovnou, rekonstrukce povrchů tenisových kurtů, opravy - výměny oplocení, zatravnění fotbalového hřiště apod.).

Za uplynulých 52 let tak byl vybudován brigádnickým úsilím členů SK a TJ sportovně rekreační areál v hodnotě přes 20 mil. Kč, jehož současná časová hodnota činí více než 12 mil. Kč. Další milionové výdaje bylo nutno vynaložit na každoroční opravy a údržbu celého areálu, jehož rozloha je téměř 3 hektary. Dobrovolné brigády a zase brigády, členské příspěvky, pronájmy sportovišť, dotace ČSTV, skromné sponzorské dary - to byly "zdroje" realizace veškerých těchto aktivit. Po celou éru socialistické tělovýchovy se dařilo i zachovat tradiční společenskou událost - slovácké hody - organizované v té době Jiskrou Jundrov ve spolupráci s jundrovskými dobrovolnými hasiči. Do organizace a řízení sportovních a společenských aktivit výrazně zasáhly dobové politické tendence a tělovýchova se stala poplatná svým "živitelům", na které byla odkázána. Naštěstí v Jundrově vždy byly osobnosti, které ochotně obětovaly svůj volný čas organizaci tělovýchovných i společenských aktivit v Jundrově, bez ohledu na stávající politickou situaci. Byli to jedni ze zakladatelů SK a jeho předsedové pánové Chamer, Světlík, byla to i nejvýraznější osobnost šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let pan Pustějovský. Výčet všech občanů a členů SK, kteří se zasloužili o rozvoj a reprezentaci SK by byl příliš dlouhý. V Jundrově, někdejší zhruba dvou a půl tisícové brněnské čtvrti, snad ani neexistovala rodina, aby některý její příslušník nebyl více či méně aktivně zapojen do tělovýchovně společenských aktivit "v dědině". Jména rodin Plšků, Světlíků, Hanáků, Putnů, Vyzinů a mnoha dalších provázela celou historii tělovýchovy v Jundrově. I když v posledních letech jsou některá tato jména "vytlačována" novými jmény z řad "přistěhovalců", ať už z řad obyvatel nové zástavby či přiženěnými do rodin Jundrovských starousedlíků, tradice SK přetrvávají.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS2